การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agriculture Practices : GAP) โดย นายประถม ทองศรีรักษ์ นักวิชาการเกษตรการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agriculture Practices : GAP) โดย นายประถม ทองศรีรักษ์ นักวิชาการเกษตร

9  ส.ค. 2559
การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agriculture Practices : GAP)โดย นายประถม ทองศรีรักษ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ สถาบันวิจัยสมุนไพร