การตรวจรับรองคุณภาพสมุนไพร สำคัญอย่างไรในอาเซียนโดย นางสาวประไพ วงศ์สินคงมั่น นักวิทยาศาสตร์การแพทย์เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานและคุณภาพสมุนไพร สถาบันวิจัยสมุนไพรการตรวจรับรองคุณภาพสมุนไพร สำคัญอย่างไรในอาเซียนโดย นางสาวประไพ วงศ์สินคงมั่น นักวิทยาศาสตร์การแพทย์เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานและคุณภาพสมุนไพร สถาบันวิจัยสมุนไพร

9  ส.ค. 2559
การตรวจรับรองคุณภาพสมุนไพร สำคัญอย่างไรในอาเซียนโดย นางสาวประไพ วง์ืสินคงมั่น นักวิทยาศาสตร์การแพทย์เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานและคุณภาพสมุนไพร สถาบันวิจัยสมุนไพร