มาตรการ การลดและคัดแยกขยะมูลฝอย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์