รมช.สธ.เผยผลศึกษาความเป็นพิษจากใบมะรุมพบปลอดภัยไม่เกิดพิษเรื้อรังรมช.สธ.เผยผลศึกษาความเป็นพิษจากใบมะรุมพบปลอดภัยไม่เกิดพิษเรื้อรัง

14  ก.ย. 2559