ชมรมจริยธรรมสถาบันวิจัยสมุนไพร  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

    - พระราชบัญญัติมาตฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

    - พระราชบัญญัติ เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ.2558

    - ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาแผนปัจจุบัน

     และแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาแผนโบราณ ตามกฎหมายว่าด้วยยา พ.ศ.2559

    - พระราชบัญญัติ สัตว์เพื่องานวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558

    - กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2552
   - การสำรวจความพึงพอใจรอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561

    - มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2562

    - การลงนามรับทราบมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2562

    - แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562

    - รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561

    - แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

    - การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

    - การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

    - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

    - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน

    - รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี