ระบบประกันคุณภาพห้องปฎิบัติการ สถาบันวิจัยสมุนไพรนโยบายคุณภาพและวัตถุประสงค์ 

   - นโยบายระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2015

ใบรับรองการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025  :  2005

   - ภาษาไทย

   - ภาษาอังกฤษ

เอกสารในระบบคุณภาพ (Intranet)

   -  มาตรฐาน ISO 9001 : 2015 

    -  มาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005