ค่าบริการข้อมูลสมุนไพร
รายการ

อัตราค่าบริการ (บาท)

1. ผู้รับบริการคัดเลือกข้อมูลสมุนไพรจากแฟ้มข้อมูล (ต่อสมุนไพร 1 ชนิด)
50
2. สืบค้นข้อมูลทาง Internet ด้วยตนเอง(ต่อชั่วโมง)
20
3. สืบค้นข้อมูลการวิจัย (ต่อ 1 หัวเรื่อง)
500
4. สืบค้นวิเคราะห์และสรุปข้อมูลสมุนไพร (ต่อข้อมูล 1 หน้า)
200
5. บริการถ่ายเอกสาร (ต่อ 1 หน้า)
1