สวนสมุนไพรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่
 
        ที่ตั้ง อุทยานแห่งชาติสุเทพ - ปุย อ. เมือง จ. เชียงใหม่ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้รับโอนสวนทดลองปลูกต้นซิงโคนาที่ดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ จากกระทรวงมหาดไทยเมื่อปี พ.ศ. 2484 เรียกกันว่า "สวนซิงโคนา" มีต้นชิงโคนาประมาณ 40 ต้น เป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของ อุทยานแห่งชาติสุเทพ - ปุย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ทำการตรวจวิเคราะห์เปลือกต้นซิงโคนาที่ทดลองปลูกไว้ พบว่ามีปริมาณอัลคาลอยด์รวม ปริมาณควินินอยู่ในระดับสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน พ.ศ.2542 ได้เริ่ม “ โครงการสวนสมุนไพรทดลองอนุรักษ์พันธุ์พืชดอยสุเทพ ” ดำเนินการปรับปรุงสภาพพื้นที่ จัดตกแต่งภูมิทัศน์ซึ่งมีพื้นที่ดำเนินการ 8 ไร่ มีการจัดระบบน้ำใช้จากแหล่งธรรมชาติให้เหมาะสมกับลักษณะการใช้งาน ตลอดจนมีการรวบรวมพันธุ์ พืชสมุนไพร ปลูกเพิ่ม เติมทั้งที่เป็นสมุนไพรพื้นเมืองและพืชเมืองหนาว