ติดต่อหน่วยงานที่ตั้งหน่วยงาน


อาคาร 9 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
88/7 ซ.ติวานนท์ 14 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง

จ.นนทบุรี 11000
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2951-0491 
โทรสาร 0-2589-9866

E-Mail : mpri_dmsc@dmsc.mail.go.th 


อาคาร 9 หน่วยงาน

หมายเลขโทรศัพท์
ติดต่อภายใน

ชั้น 8 ห้องปฏิบัติการเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ  99472, 99481, 99479
ชั้น 7 ศูนย์ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสมุนไพรไทย 99466, 99399
ชั้น 6 กลุ่มพัฒนาคุณภาพและวิชาการ 99386, 99385
ชั้น 5 ห้องปฏิบัติการเภสัชวิทยา     99384, 99377, 99389-90
ชั้น 4 ห้องปฏิบัติการพิษวิทยา  99371
ชั้น 4 ห้องปฏิบัติการพิพิธภัณฑ์พืช   99400
ชั้น 3 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 99958
- งานสารบรรณ 99963
 - งานพัสดุ 99275
ชั้น 3 ห้องปฏิบัติการเภสัชเวท 99277-79
ชั้น 3 ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช   99285, 99288
ชั้น 1 - 2   ห้องปฏิบัติการโรงงานต้นแบบผลิตผลิตภัณฑ์ 98375, 98023, 99779
  ห้องปฏิบัติการเกษตร  
  - สวนสมุนไพรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จังหวัดจันทบุรี
039-413177
087-537-4560
  - สวนสมุนไพรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จังหวัดระยอง 083-603-8519
  - สวนสมุนไพรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จังหวัดเชียงใหม่    087-965-9220