ผู้บริหาร
นายทรงพล ชีวะพัฒน์

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสมุนไพร

e-mail : songpol.c@dmsc.mail.go.th โทร  99274


...........................................
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านมาตรฐานและคุณภาพของสมุนไพร
e-mail : ..........................................นางสาวดวงเพ็ญ ปัทมดิลก
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านวิจัยและพัฒนาการผลิตยาจากสมุนไพร
duangpen.p@dmsc.mail.go.th


...........................................
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านสรรพคุณและความปลอดภัยของสมุนไพร
e-mail : ..........................................

                         

นางสาวดวงเพ็ญ ปัทมดิลก
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์เชี่ยวชาญ
รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสมุนไพร ด้านบริหาร

นางสาววารุณี จิรวัฒนาพงศ์
เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสมุนไพร ด้านวิชาการ

นางสาวสดุดี รัตนจรัสโรจน์
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสมุนไพร ด้านบริการ