ผู้บริหาร

นางสาวประไพ  วงศ์สินคงมั่น

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสมุนไพร

e-mail : prapai.w@dmsc.mail.go.th
 โทรศัพท์ 02951 0000 ต่อ  99274


...........................................
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านมาตรฐานและคุณภาพของสมุนไพร
e-mail : ..........................................นางสาวดวงเพ็ญ ปัทมดิลก
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านวิจัยและพัฒนาการผลิตยาจากสมุนไพร
e-mail : duangpen.p@dmsc.mail.go.th
โทรศัพท์ 02951 0000 ต่อ  99780


...........................................
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านสรรพคุณและความปลอดภัยของสมุนไพร
e-mail : ..........................................

                         

นางสาวดวงเพ็ญ ปัทมดิลก
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์เชี่ยวชาญ
รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสมุนไพร ด้านบริหาร
e-mail : duangpen.p@dmsc.mail.go.th
 โทรศัพท์ 02951 0000 ต่อ  99780

นางสาววารุณี จิรวัฒนาพงศ์
เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสมุนไพร ด้านวิชาการ
e-mail : warunee.j@dmsc.mail.go.th
 โทรศัพท์ 02951 0000 ต่อ  99471

นางสาวสดุดี รัตนจรัสโรจน์
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสมุนไพร ด้านบริการ
e-mail : sadudee.r@dmsc.mail.go.th
 โทรศัพท์ 02951 0000 ต่อ  99376