กิจกรรมสำคัญในปีงบประมาณ 2563ประชุม/อบรม/สัมมนา

  วันที่ 20 มีนาคม 2563

ประชุมสรุปการตรวจติดตามคุณภาพภายในระบบ ISO/IEC 17025:2017 และ ISO 9001:2015

  วันที่ 11-13 มีนาคม 2563 

สถาบันวิจัยสมุนไพรจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  

เรื่อง การพัฒนาองค์การและการติดตามผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 

 วันที่ 10 มีนาคม 2563 

งานวันคล้ายวันสถาปนากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครบรอบ 78 ปี

วันที่ 14 และ 17 กุมภาพันธ์ 2563

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 

 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 

เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ตรวจประเมินสถานที่เพื่อการวิจัยพืชกัญชา

 วันที่ 17 ธันวาคม 2562 

บันทึกข้อตกลงด้านการวิจัย ร่วมกับ กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562

    ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 วันที่ 8 ตุลาคม 2562 

ประชุมร่างแผนยุทธศาสตร์สมุนไพร ครั้งที่ 1

ดูงาน/ทัศนศึกษา

 วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2563

ดูงานการปลูกพืชกัญชา วิสาหกิจชุมชน จังหวัดลำปาง

 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

นักศึกษาทุน Fulbright ศึกษาดูงานการวิจัยสมุนไพร และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ สถาบันวิจัยสมุนไพร

 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563

นักวิจัยสถาบันวิจัยสมุนไพรธรรมชาติ ศึกษาดูงานกระบวนการวิจัยของสถาบันวิจัยสมุนไพรและเยี่ยมชมศูนย์เครื่องยาสมุนไพร 

 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 

นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง ศึกษาดูงานกระบวนการวิจัยของสถาบันวิจัยสมุนไพร และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ สถาบันวิจัยสมุนไพร

 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 

เจ้าหน้าที่ บริษัท TIRAY  เข้าเยี่ยมชมกระบวนการวิจัยสมุนไพรของสถาบันวิจัยสมุนไพร

 วันที่ 21-24 มกราคม 2563 

   เก็บตัวอย่างสมุนไพรกวาวเครือ สวนสมุนไพรอำเภอแม่แตง 
การเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์/รณรงค์

 วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 

      สาธิต การใช้งานระบบรับตัวอย่างตรวจวิเคราะห์ iLab plus

 วันที่ 6 มีนาคม 2563 

การสาธิตเจลล้างมือในกิจกรรมรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ลานกิจกรรม ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ

 วันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2563

มหกรรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย ปีที่ 12 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก

  วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563

สาธิตวิธีการทำเจลแอลกอฮอล์ ในการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (BLS) และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED)

บันทึกภาพสาธิตการทำเจลแอลกอฮอร์เพื่อจัดทำคลิปวีดิโอเผยแพร่

 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563

สาธิตวิธีการทำเจลแอลกอฮอล์ในการแถลงข่าวกรณีโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 

 วันที่ 23 มกราคม 2563

โรงอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ (Healthy Canteen)

 วันที่ 22 มกราคม 2563 

พิธีเปิดกิจกรรม ก้าวท้าใจ ซีซั่น 1

 วันที่ 10 มกราคม 2563 

โครงการรณรงค์ชุมชนปลอดยุงลาย "วิ่งไล่ยุง"

 วันที่ 21 ตุลาคม 2562 

วันรักษ์ต้นไม้

 วันที่ 29 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2562 

สัปดาห์วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ

 กิจกรรมสวดมนต์เวลา 12.20 น ทุกวันจันทร์และพฤหัสบดี