ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจวิสัยทัศน์ (Vision)

สถาบันวิจัยสมุนไพรเป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการวิจัยและรับรองคุณภาพสมุนไพรของประเทศ


พันธกิจ (Mission)

1. ศึกษาวิจัยและพัฒนาสมุนไพรเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์

2. ตรวจวิเคราะห์และรับรองคุณภาพสมุนไพร

3. พัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการเพื่อเป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านสมุนไพร

4. พัฒนาองค์ความรู้เพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน

แนวคิดการดำเนินงาน "TEAM" (Mission)

T = Team work ทำงานเป็นทีม

E = Excellent Resource ทรัพยากรเป็นเลิศ

A = Actual Use Of Works ผลงานใช้ได้จริง

M = Mind Of Service บริการด้วยใจ

Team work หมายถึง : ร่วมมือ ร่วมใจในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลสำเร็จเพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศ

Excellent Resource หมายถึง : มีทรัพยากรเพียงพอและทันสมัยในการดำเนินงาน

Actual Use Of Works หมายถึง : ผลงานสามารถนำไปใช้ได้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง

Mind Of Service หมายถึง : การมีจิตสำนึกและให้บริการด้วยใจอย่างเท่าเทียมกัน


ค่านิยมร่วม (Shared values)

โปร่งใสตรวจสอบได้ หมายถึง สามารถตรวจสอบการทำงานได้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน

มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  หมายถึง ทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดโดยยึดผลลัพธ์เป็นหลักและเกิดผลดีต่อหน่วยงาน

ซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบ หมายถึง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตรงไปตรงมา มีหลักธรรม มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อประชาชน ต่อผลการปฏิบัติงาน ต่อหน่วยงาน

ไม่เลือกปฏิบัติ หมายถึง การบริการประชาชนด้วยความเสมอภาค ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมีน้ำใจ เมตตา เอื้อเฟื้อ

ทำงานเป็นทีม หมายถึง ร่วมมือ ร่วมใจในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลสำเร็จเพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ