การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของสถาบันวิจัยสมุนไพร  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

     ปี พ.ศ. 2563

    -  คำสั่งที่ 85_2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของสถาบันวิจัยสมุนไพร ประจำปีงบประมาณ 2563

    -  ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

    -  หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา สำหรับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. 2563 

    - คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของกรม พ.ศ. 2563 

     - กิจกรรมการเผยแพร่หลักสูตรต้านทุจริตศึกษากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. 2563 

    -  แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตต่อการบริหารจัดการโครงการของสถาบันวิจัยสมุนไพรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

    -  รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต สถาบันวิจัยสมุนไพร ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน)

    -  มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 

    -  การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และ คุณธรรม จริยธรรม พ.ศ. 2563

    -   Flowchartแนวทางปฏิบัติและขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ

    -   แนวทางปฏิบัติและขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ

    -   การให้และรับของขวัญของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่างๆ


    ปี พ.ศ. 2562

   พระราชบัญญัติมาตฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

    - มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2562

    - การลงนามรับทราบมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2562

    - แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต พ.ศ. 2562

    ปี พ.ศ. 2561

    การสำรวจความพึงพอใจรอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561

    ปี พ.ศ. 2559

   - ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาแผนปัจจุบัน

     และแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาแผนโบราณ ตามกฎหมายว่าด้วยยา พ.ศ.2559

    ปี พ.ศ. 2558

    - พระราชบัญญัติ เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ.2558   

    - พระราชบัญญัติ สัตว์เพื่องานวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558

    ปี พ.ศ. 2552

    - กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2552
      


  

  การจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ/งบประมาณ

ปี พ.ศ. 2563

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน 

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์     

แผนการจัดซื้อจัดจ้างระบบจัดซื้อจัดจ้าง e-procurementกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ประกาศเชิญชวน ประกวดราคา ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ 

ประกาศเชิญชวน ประกวดราคา ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างระบบจัดซื้อจัดจ้าง e-procurement กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจดหาพัสดุรายเดือน

หลักฐานการส่งข้อมูลสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1) รอบ 6 เดือนแรก

ปี พ.ศ. 2562

- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

- แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562

ป๊ พ.ศ. 2561

- รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561