รายงานประจำปีสถาบันวิจัยสมุนไพรมีภารกิจหลักในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางห้องปฏิบัติการด้านสมุนไพร พัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรเพื่อกำหนดมาตรฐานสมุนไพรและเภสัชตำรับและเป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านสมุนไพรซึ่งสถาบันวิจัยสมุนไพรเป็นหน่วยงานของรัฐแห่งเดียวในประเทศไทยที่มีภารกิจหลักดังกล่าว นอกจากนี้สถาบันฯยังได้มีการพัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผลงานวิจัยมีความน่าเชื่อถือและสร้างความมั่นใจในการนำไปใช้ประโยชน์ รายงานประจำปีของสถาบันวิจัยสมุนไพรเป็นการจัดทำสรุปผลการดำเนินการโดยจำแนกเป็นองค์ความรู้ด้านต่างๆ เพื่อสื่อสารถึงความก้าวหน้าในการดำเนินการ และเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ในแง่มุมอื่นๆ ต่อไป