กลุ่มพัฒนาคุณภาพและวิชาการงานระบบบริหารคุณภาพ

พัฒนาระบบประกันคุณภาพของหน่วยงาน ประสานงานด้านระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานISO 9001:2015 , ISO/IEC 17025 : 2017 , OECD GLP

งานด้านนโยบายและแผน 

จัดทำและประสานแผนยุทธศาสตร์แผนงานวิจัยแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ  ติดตามประเมินผลและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

งานสารสนเทศและสื่อประชาสัมพันธ์

ทบทวนและวิเคราะห์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านสมุนไพรเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานประสานงานกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

พัฒนาและปรับปรุงการนำเสนอข้อมูลในเว็บไซต์ตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐให้สอดคล้องตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประสานการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์งานวิจัยสมุนไพร และจัดนิทรรศการเพื่อการเผยแพร่แก่หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน นักวิจัย และประชาชนที่สนใจ