กิจกรรมสถาบันวิจัยสมุนไพรเยี่ยมชมศูนย์เครื่องยาสมุนไพร

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเยี่ยมชมศูนย์เครื่องยาสมุนไพร