ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการส่งตรวจสมุนไพรบริการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างสมุนไพรทั่วไป

ตัวอย่างส่งตรวจเพื่อรับใบรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ ได้แก่ ผงสมุนไพร ยาชงสมุนไพร ชาชงสมุนไพรยาแคปซูลสมุนไพร ยาตำรับ  พืชสด ปริมาณที่ส่งตรวจตามรายละเอียดในคู่มือการให้บริการประชาชนของสถาบันวิจัยสมุนไพร

- ตรวจทางพฤกษศาสตร์: ตัวอย่างพืชสดหรือแห้งที่มีครบส่วนทั้งห้าได้แก่ ราก ลำต้น ใบ ดอก  ผล

- ตรวจทางเภสัชเวท  :  ตัวอย่างชิ้นส่วนพืชสดหรือแห้งตัวอย่างผงสมุนไพร  ยาแคปซูลสมุนไพร

- ตรวจความเป็นพิษของสมุนไพร :  ตัวอย่างยาจากสมุนไพร ยาเตรียมจากสมุนไพรชนิดผง และชนิดน้ำที่ใช้รับประทาน  สมุนไพรแห้ง สมุนไพรสด  

- ตรวจทางจุลชีววิทยา  :  ตัวอย่างผงสมุนไพร ยาแคปซูลสมุนไพร ยาชงสมุนไพรและชาชงสมุนไพร

- ตรวจทางเคมี :  ตัวอย่างผงสมุนไพร  ยาแคปซูลสมุนไพร  ยาชงสมุนไพร ชาชงสมุนไพร


ดาวน์โหลดแบบฟอร์มส่งตัวอย่างสมุนไพรในงานบริการตรวจวิเคราะห์ของสถาบันวิจัยสมุนไพร

การส่งตัวอย่างสมุนไพรในโครงการคุณภาพสมุนไพร
             สามารถติดต่อขอรับใบส่งตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์ได้ที่สถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือดาวน์โหลดได้ตามวัตถุประสงค์การส่งตัวอย่างสมุนไพร โดยกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับตัวอย่างในใบส่งตัวอย่าง 1 ใบต่อ 1 ตัวอย่าง ส่งมาพร้อมกับแผนที่ที่ตั้งของสถานประกอบการ และส่งตัวอย่าง โดยติดต่อด้วยตนเองได้ในวันและเวลาราชการ ที่กองการแพทย์จีโนมิกส์และสนับสนุนนวัตกรรม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข หรือส่งทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ ดังนี้

หัวหน้าศูนย์ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสมุนไพร
สถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2589-9850-8 หรือ 0-2951-0000 ต่อ 99467, 99963
โทรสาร 0-2589-9866

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มส่งตัวอย่างสมุนไพรในโครงการคุณภาพสมุนไพร