แนวทางในการตัดสินผลวิเคราะห์ของสถาบันวิจัยสมุนไพร (Decision Rule)