ห้องปฏิบัติการเกษตรศึกษาวิจัยการปลูกและผลิตวัตถุดิบสำหรับใช้ในงานศึกษาวิจัยสาขาต่าง ๆ เป็นแหล่งรวบรวมและอนุรักษ์พันธุ์พืชสมุนไพร เผยแพร่ความรู้ด้านการขยายพันธุ์และการปลูกพืชสมุนไพร ตลอดจนผลิตกล้าไม้เพื่อสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพร

ประกอบด้วยสวนสมุนไพร ดังนี้

สวนสมุนไพรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จังหวัดเชียงใหม่

สวนสมุนไพรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จังหวัดระยอง

สวนสมุนไพรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จังหวัดจันทบุรี