17  ธ.ค. 2562
กรมวิทย์ฯ ร่วมกับ กรมหม่อนไหม พัฒนางานวิจัยสร้างมูลค่าเพิ่มสมุนไพรไทย
17  ธ.ค. 2562
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ ระหว่าง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กับ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
17  ธ.ค. 2562